Adres | Velperweg 138, 6824 HN Arnhem | 026-3614731 | contact@tandarts-in-arnhem.nl AFSPRAAK MAKEN

Privacyverklaring

 

Vanaf 25-05-2018 is een nieuwe wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van kracht die de privacy en het correct gebruik van de persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie door bedrijven garandeert. Daarom hebben we bij ons privacybeleid aangepast aan deze nieuwe regelgeving.

 

Voor een goede, veilige en verantwoorde zorg is het noodzakelijk om van iedere patiënt een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat contactgegevens, BSN, zorgverzekeringen met polisnummer, aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken en financiële gegevens. Ook worden gegevens opgenomen die verkregen zijn van andere bij de zorg betrokken hulpverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners (zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg), alles indien dit noodzakelijk is voor een goede patiëntenzorg. Daarom hebben de hulpverleners -betrokken bij de patiënt -de plicht om elkaar te informeren, als dit nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

 

De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en het innen van vorderingen. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk voorgeschreven is, zoals zorgverzekeraars en factoringmaatschappijen.

 

Indien de patiënt uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners, kan het zeer nadelige gevolgen voor de patiënt hebben. Diens argumenten worden door de hulpverlener met hem besproken en gewogen. Indien het bezwaar van de patiënt ertoe leidt dat er geen verantwoorde patiëntenzorg kan worden gegeven en patiënt en hulpverlener er samen niet uitkomen, zal dit (kunnen) leiden tot het opzeggen van de behandelovereenkomst.

 

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen, zoals de tandarts,  mondhygiënist, assistent of waarnemer, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

 

Volgens een verzoek is altijd mogelijk de informatie over de uitwisseling van de gegevens – wie, wat, met wie, waar en wanneer- te verkrijgen.

 

De algemene bewaartermijn van de gegevens uit het tandheelkundig dossier is vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt uitgaan.

 

De patiënt heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

 

De patiënt kan vragen (een deel) van zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden. Het vernietigingsverzoek wordt niet gehonoreerd indien de gegevens nog relevant zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Elke patiënt heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tandartspraktijk Welkom

Velperweg 138

6824 HN Arnhem